>> Wij denken ‘out-of-the-box’

Forensische zorg

Mensen met psychische problemen of mensen die psychiatrisch ziek zijn, kunnen na een verwijzing, psychiatrische hulp nodig hebben. Het bijzondere van de Forensische Zorg is dat hulp wordt geboden aan mensen met psychische / psychiatrische problemen en / of sociaal maatschappelijke problematiek die daarnaast ook delicten gepleegd hebben of dreigen te plegen. Vaak zijn ze daardoor al met politie en justitie in aanraking gekomen.
Geregeld zijn er ook andere problemen, zoals verslaving, huiselijk geweld, relatieproblemen, financiële problemen, sociaal isolement en arbeidsconflicten.

De psychiatrische problemen kunnen bestaan uit:
• psychosen, verwardheid;
• depressie, angststoornissen, dwangmatigheid;
• persoonlijkheidsstoornissen en aan autisme verwante stoornissen;
• impulsief gedrag, agressieproblemen zoals ‘korte lontjesgedrag’;
• seksuele controlestoornissen etc.

De delicten kunnen variëren in zwaarte. Het kan gaan om geweldsdelicten, strafbare seksuele gedragingen en ook herhaaldelijke diefstallen of vernielingen.
Cliënten kunnen door verwijzende instanties vanuit Reclassering worden verwezen.

De cliënten worden door ARBE vervolgens ambulant begeleid. De begeleiders zijn ervaren medewerkers en/of maatschappelijk werkers en hebben ervaring met de doelgroep. De ambulante begeleiding verschilt niet veel met begeleiding binnen de Psychiatrische Thuiszorg. Vaak is er sprake van multi-problematiek.

De doelen van de begeleiding worden in een begeleidingsplan vastgesteld. De begeleiding is deels educatief, inzichtgevend en ondersteunend. Anderzijds is de begeleiding ook praktisch gericht en wordt samen met de cliënt het leven op orde gebracht. Dit kan zijn op één of meerdere levensgebieden. Vanzelfsprekend is er ook veel aandacht voor de psychische / psychiatrische problemen van de cliënt en wordt waar nodig samengewerkt met andere instanties. Hierdoor kunnen mogelijk nieuwe delicten worden voorkomen en wordt de kans op recidive verkleind.

Naast de ambulante begeleiding, heeft ARBE ook de mogelijkheid om cliënten te plaatsen binnen de Participatiewerkplaats. De activiteiten hier hebben een drietal uitgangspunten; recreatief, educatief en arbeidsmatig (zie button de Participatiewerkplaats).

Tijdens het gehele traject wordt er intensief samengewerkt met de verwijzende instanties.

Na afloop van het justitiële traject draagt ARBE zorg voor continuïteit in de hulpverlening.

ARBE dienstverlening

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Meest recente berichten

Wij hebben erg goed nieuws!

Met trots kunnen we melden dat we de aanbesteding Forensische Zorg gegund hebben gekregen vanuit DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Dit houdt in dat ARBE dienstverlening ook de komende jaren Forensische zorg mag blijven leveren, zowel ambulante begeleiding als dagbesteding.

We kijken er naar uit om onze expertise verder in te zetten en onze nauwe samenwerking met ketenpartners te kunnen voortzetten, om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Forensische zorgsector. De komende tijd staat in het teken van ontwikkeling, we zijn o.a. bezig met de implementatie van het Kwaliteitskader en zijn bezig om onze werkwijze verder te professionaliseren.

We willen DJI bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

Esmee Vlaskamp                      Wout Heesink

Kwaliteitsverslag Forensische Zorg 2022

Hieronder vindt u de link naar ons kwaliteitsverslag forensische zorg 2022.

In het kwaliteitsverslag beschrijven we de inspanning en behaalde resultaten ten aanzien van het toegroeien naar de kwaliteit zoals beschreven in dit Kwaliteitskader. Het kwaliteitsverslag dient als basis om het gesprek over kwaliteit te voeren in het kader van contractmanagement en het toezicht.

Kwaliteitsverslag Forensische Zorg 2022